ภารกิจ

ภารกิจ

             บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติ และกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแบบพิเศษ อันได้แก่ ปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และปัญหาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย