เกี่ยวกับเรา

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

         ๑. จัดทำแผน แนวทางปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

         ๒. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมจากต่างประเทศ หรือโดยคนต่างชาติ และปัญหาอื่นๆ ที่มีลักษณะจากการกระทำผิดกฎหมายข้ามพรมแดน หรือโดยคนต่างชาติที่กระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และปัญหาอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

         ๓. อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบต่อประชาชนหรือรัฐ

         ๔. เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันป้องกันตนเองและประเทศชาติจากการกระทำผิดของชาวต่างชาติ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา