ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.3 กอ.รมน.)

ที่อยู่ : สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2412051 – 56

แบบฟอร์มติดต่อ