ติดต่อเรา

ติดต่อ ศปป3. กอ.รมน.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-2412051 – 56