ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานเพื่อการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 13 – 17 ก.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานเพื่อการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ( กอ.รมน.จังหวัดชุมพร, กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กอ.รมน.จังหวัดระนอง ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมท่าเรือ – แพปลา และพบปะกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ โดยกลุ่มชาวประมงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และมีความร่วมมือในการ หาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี