ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย, กอ.รมน.จังหวัดพะเยา และ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย และออกตรวจพื้นที่ตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,  จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง  ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ของตนเอง