ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 2 – 6 มี.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ( กอ.รมน.จังหวัดสงขลา, กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส และ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ทั้งนี้ได้ ตรวจเยี่ยมท่าเรือ – แพปลาในพื้นที่ และพบปะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านด้วย