ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 (กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา)  โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดการอบรมให้กับมวลชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เดินทางตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมท่าเรือ – แพปลา ด้วย