ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย ประจำปี 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการก่อการร้าย ประจำปี 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ) ณ โรงแรมเจปาร์ค อ.เมือง จว.ชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหาร ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 116 คน เพื่อเป็นการบูรณาการกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาบุคลากรของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ มีจิตสำนึก ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์เรื่องการก่อการร้าย  และเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีขีดความสามารถในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข่าวสารที่กระทบต่อความมั่นคง โดยเฉพาะสิ่งบอกเหตุ หรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย