ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

ห้วงวันที่ 10 – 14 ก.พ. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี, กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง, กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี, กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด