ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2

ห้วงวันที่ 6 – 10 ม.ค. 63  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์, กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ และ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง บริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด