ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 23 – 27 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ( กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร, กอ.รมน.จังหวัดตาก และ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ) โดย พลตรี ยุทธพร  สุบรรณภาส  รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบริเวณแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง