ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 16 – 20 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมตลาดและพื้นที่ที่มีแนวโน้มการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในบริเวณพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา