ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

ห้วงวันที่ 10 – 14 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดตราด, กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดระยอง ) โดย พลตรี ยุทธพร สุบรรณภาส รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ทั้งนี้ได้ออกตรวจสถานที่จุดตรวจผ่านเข้าออกเรือประมง ท่าเรือ สะพานปลา และอื่นๆ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง