ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหา ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 25 – 29 พ.ย. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ( กอ.รมน.จังหวัดสงขลา, กอ.รมน.จังหวัดยะลา และ กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส ) โดย พลตรี ยุทธพร สุบรรณภาส รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. (2) และคณะ เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง บริเวณพื้นที่ อ.เมือง, อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, พื้นที่จังหวัดยะลา และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส