ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

ห้วงวันที่ 25-29 พ.ย. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กอ.รมน.จังหวัด เพชรบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 405 คน ประกอบด้วยกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชน, กลุ่มเครือข่ายผู้นำท้องที่, กลุ่มเครือข่ายพนักงานรักษาความปลอดภัย, กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการขนาดเล็ก, กลุ่มเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้าง และกลุ่มเครือข่ายมวลชนอื่นๆ เพื่อให้กลุ่มมวลชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ ก่อให้เกิดทักษะในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ เพื่อใช้ป้องกันและแก้ไปัญหการก่อการร้าย ทำให้เกิดเครือข่ายผู้นำชุมชนในกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งกลุ่มเครือข่ายมวลชนให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมโครงการ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ของตนเอง