ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับกรมประมง

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น. พลโท วุฒิชัย  นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางไปประสานงานกับกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมี  นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ให้การต้อนรับ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสารและรับทราบข้อมูลด้านการทำประมงผิดกฏหมาย พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ทั้งนี้ยังเป็นการบูรณาการงานด้านความมั่นคง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล