ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ร่วมประชุม South-East Asia Regional Nuclear Security Technical Exchange Meeting

เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุม  South – East Asia Regional Nuclear Security Technical Exchange Meeting ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ประโยชน์ที่ กอ.รมน. ได้รับคือ เพื่อเตรียมการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยนำมาปรับใช้ในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่น รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธทำลายล้างสูง