ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2

ห้วงวันที่ 3 -7 ส.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 ( กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย, กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ และ กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้มีการออกตรวจพื้นที่ตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่มีความสนใจ และให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ของตน

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

ห้วงวันที่ 20 – 24 ก.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี, กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา, กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี, กอ.รมน.จังหวัดนครนายก และ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้มีการออกตรวจพื้นที่ตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่  กอ.รมน.จังหวัด และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มข่าวด้านการก่อการร้าย

เมื่อวันอังคารที่ 14 ก.ค. 63  เวลา 13.30 น.  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประเมินแนวโน้มสถานการณ์การก่อการร้าย  ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย   มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 23 หน่วยงาน  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.  โดยมี พลตรี วิภูษณะ คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ในการประชุมกล่าวถึงสถานการณ์การก่อการร้ายของโลก รวมถึงผลกระทบด้านการก่อการร้ายต่อไทย จากกรณีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และสหรัฐฯ กับรัสเชีย และสถานการณ์การก่อการร้ายที่ไทย  ต้องเฝ้าระวังภายหลังการระบาดของเชื้อ COVID-19 ยุติลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และพร้อมที่จะประสานความร่วมมือด้านการข่าวและการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายต่อไป

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานเพื่อการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 13 – 17 ก.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานเพื่อการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ( กอ.รมน.จังหวัดชุมพร, กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กอ.รมน.จังหวัดระนอง ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมท่าเรือ – แพปลา และพบปะกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ โดยกลุ่มชาวประมงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และมีความร่วมมือในการ หาแนวทางแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย, กอ.รมน.จังหวัดพะเยา และ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย และออกตรวจพื้นที่ตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,  จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง  ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ของตนเอง

1 2 3 10