ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. กระทำพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 10.39 น. พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. โดยมีกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน 1 นาย คือ สิบเอก ศุภวัฒน์ คล้ายแก้ว เป็น จ่าสิบตรี ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้กรุณาประดับยศ และให้โอวาทกับกำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. กระทำพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 เวลา 09.09 น. พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. โดยมีกำลังพลที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 นาย คือ สิบตรี นัทธพงศ์ บุญเลี้ยง ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้กรุณาประดับยศ และให้โอวาทกับกำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. กระทำพิธีประดับยศกำลังพลเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 เวลา 10.39 น. พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีประดับยศกำลังพลเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. โดยมีกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวน 1 นายคือ จ่าสิบเอก บุญเลิศ ขำศรี เป็น ร้อยตรี ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้กรุณาประดับยศ และให้โอวาทกับกำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้ายและด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้ายและด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้หน่วยชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องในรอบปี 2563 และข้อเสนอแนะที่จะดำเนินการในปี 2564 มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 34 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ได้มีการนำเสนอปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ( การนำข่าวกรองไปใช้ประโยชน์ และการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่วย ) ในปี 2563 พร้อมข้อเสนอแนะที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินการบูรณาการ ด้านการข่าวในปี 2564 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

1 2 3 11