ผู้เยี่ยมชม

77899
Total Visitors
Arrow
Arrow
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.
ArrowArrow
Slider

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 7 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น. พลโท วุฒิชัย  นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางไปประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และคณะ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ได้อวยพรปีใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่ 1/2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2

ห้วงวันที่ 6 – 10 ม.ค. 63  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 (กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์, กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ และ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง บริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 23 – 27 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ( กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร, กอ.รมน.จังหวัดตาก และ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ) โดย พลตรี ยุทธพร  สุบรรณภาส  รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะ เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 16 – 20 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 ( กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์, กอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก, กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ ) โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคง”, “ยุทธศาสตร์และความรู้พื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย”  และ “สถานการณ์และความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการก่อการร้าย” ทั้งนี้ พลตรี วิภูษณะ  คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 16 – 20 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมตลาดและพื้นที่ที่มีแนวโน้มการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูง ในบริเวณพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2

ห้วงวันที่ 11 – 13 ธ.ค. 62 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์และความรู้พื้นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย” และ “สถานการณ์และความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการก่อการร้าย” ทั้งนี้ พลตรี วิภูษณะ  คล้ายมณี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. และคณะฯ ได้เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อประสานเกี่ยวกับข้อมูลมวลชนในพื้นที่เสี่ยงด้านการก่อการร้ายในจังหวัดขอนแก่น และออกตรวจภูมิประเทศเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อการก่อการร้ายในสถานที่ท่องเที่ยวด้วย ...
อ่านเพิ่มเติม

เน็ตอาสาประชารัฐ

          แอปพลิเคชัน “เน็ตอาสาประชารัฐ” เครื่องมือสำคัญของโครงการเน็ตอาสาประชารัฐ สำหรับใช้สื่อสารและประสานงานเครือข่ายในทุกหมู่บ้าน เป็นการสื่อสารแบบ Two-ways รองรับการทำงานที่ทันต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ขณะที่เครือข่ายในพื้นที่ก็สามารถแจ้งบริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของหมู่บ้านได้          สำหรับ “เน็ตอาสาประชารัฐ” เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทำงานระดับพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ประชาชนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนำไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  ...
อ่านเพิ่มเติม