ผู้เยี่ยมชม

177019
Total Visitors
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.
ArrowArrow
Slider

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3

ห้วงวันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 3 (กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย, กอ.รมน.จังหวัดพะเยา และ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย และออกตรวจพื้นที่ตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย,  จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง  ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ของตนเอง ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

ห้วงวันที่ 9 – 13 มี.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดตราด, กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดระยอง ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดการอบรมให้กับมวลชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เดินทางตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมท่าเรือ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 2 – 6 มี.ค. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ประสานงานและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ( กอ.รมน.จังหวัดสงขลา, กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส และ กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี ) โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และร่วมประชุมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ทั้งนี้ได้ ตรวจเยี่ยมท่าเรือ – แพปลาในพื้นที่ และพบปะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านด้วย ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

วันที่ 5 ก.พ. 63  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดการประชุมกลุ่มงานข่าวด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับส่วนราชการ ๓๑ หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประเมินแนวโน้มสถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ณ ห้องประชุม สบข.กอ.รมน. อาคารเพชรรัตน์ โดยมี พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ ด้านการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4

ห้วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการทำประมงผิดกฏหมาย ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 (กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา)  โดยเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดการอบรมให้กับมวลชน เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เดินทางตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมท่าเรือ – แพปลา ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการก่อการร้าย ประจำปี 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. ดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการก่อการร้าย ประจำปี 2563 ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 ( กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ) ณ โรงแรมเจปาร์ค อ.เมือง จว.ชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหาร ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 116 คน ...
อ่านเพิ่มเติม

เน็ตอาสาประชารัฐ

          แอปพลิเคชัน “เน็ตอาสาประชารัฐ” เครื่องมือสำคัญของโครงการเน็ตอาสาประชารัฐ สำหรับใช้สื่อสารและประสานงานเครือข่ายในทุกหมู่บ้าน เป็นการสื่อสารแบบ Two-ways รองรับการทำงานที่ทันต่อข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ขณะที่เครือข่ายในพื้นที่ก็สามารถแจ้งบริการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ของหมู่บ้านได้          สำหรับ “เน็ตอาสาประชารัฐ” เป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครทำงานระดับพื้นที่หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการใช้งานเน็ตประชารัฐ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลจากภาครัฐสู่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ประชาชนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลนำไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  ...
อ่านเพิ่มเติม